Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno
O projekcie

 

Finansowanie projektu :

 

Projekt Gminy Mielno współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z czego:

 

 -85 % to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 

-15 % to publiczne środki krajowe „Dotacje na innowacje” „ Inwestujemyw waszą przyszłość”

 

Cel Projektu

 

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich mieszkańców Gminy Mielno poprzez utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy oraz instytucjach użyteczności publicznej takich jak biblioteki czy świetlice.

Internet jest największą bazą danych dla tych, którzy mają do niego dostęp. Umożliwia wymianę informacji i praktycznie nieograniczone możliwości dotarcia z informacją do innych użytkowników, zaczerpnięcie pomysłów na osobisty rozwój, na biznes. Niestety poważnym utrudnieniem w korzystaniu z Internetu jest nadal bardzo wysoki koszt jego użytkowania oraz zbyt wysokie koszty zakupu zestawu komputerowego. Projekt jest próbą rozwiązania

tych problemów. Jego celem jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz przekazanie w użytkowanie zestawów komputerowych z niezbędnym oprogramowaniem. Dzięki realizacji projektu zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu otrzyma 50 gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Mielno. Po jednej osobie z wybranych gospodarstw domowych odbędzie 45 godzinne szkolenie z obsługi komputera i niezbędnych programów. Ponadto, z terenu Gminy Mielno zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu otrzymają 4 świetlice (Mielno – 4 zestawy, Mielenko – 4 zestawy, Gąski – 4 zestawy i Niegoszcz – 3 zestawy) oraz 2 biblioteki publiczne (Mielno – 4 zestawy i Sarbinowo – 6 zestawów). Łącznie w ramach realizacji projektu „Internet najlepszą szansą rozwoju

mieszkańców Gminy Mielno” przekazanych zostanie 75 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dostępem do szerokopasmowego Internetu. W rezultacie każdy mieszkaniec Gminy Mielno, będzie mógł skorzystać z Internetu oraz, dzięki zakupionym w ramach zestawu komputerowego drukarkom, wydrukować niezbędne informacje oraz dokumenty. Grupa docelowa (świetlice i biblioteki publiczne) została wybrana ze względu na zasięg oddziaływania. Dzięki podłączeniu Internetu do tych instytucji wszyscy mieszkańcy gminy Mielno oraz wszystkie inne osoby (osoby zameldowane na pobyt czasowy, goście itd.) korzystające z bibliotek publicznych i świetlic będą miały możliwość dostępu do Internetu.

 

Grupa docelowa

 

Do projektu zakwalifikowane zostanie pięć grup docelowych. Grupy docelowe,

uprawnione do ubiegania się o udział w projekcie to:

1) Gospodarstwa domowe nie posiadające dostępu do Internetu, spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej(Grupa A);

2) Gospodarstwa domowe nie posiadające dostępu do Internetu, spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych( Grupa B);

3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, nie posiadające dostępu do Internetu, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych( Grupa C);

4) Osoby niepełnosprawne, nie posiadające dostępu do Internetu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (Grupa D);

5) Rodziny zastępcze, nie posiadające dostępu do Internetu (Grupa E).

Sposób wyłonienia uczestników – grypy docelowe, określać będzie specjalnie opracowany w tym celu „Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie”.

 

Działania koordynacyjne

 

Aby umożliwić pozostałym mieszkańcom korzystanie z Internetu poza domem, proponujemy dodatkowo działania koordynacyjne. Będą one polegały na utworzeniu 6 punktów rozsianych na terenie całej gminy z dostępem do bezpłatnego szerokopasmowego Internetu. Punkty będą zlokalizowane w 4 świetlicach (w miejscowościach: Mielno, Mielenko, Gąski i Niegoszcz) oraz 2 bibliotekach publicznych (w miejscowościach: Mielno i Sarbinowo) prowadzonych przez Gminę Mielno. Dzięki temu każdy zainteresowany mieszkaniec będzie miał blisko miejsca zamieszkania możliwość skorzystania z Internetu. Z budynków, w których będą zlokalizowane punkty dostępu do Internetu, w ciągu miesiąca korzysta około 434 osób (z tego 210 w świetlicach oraz 224 czytelników z bibliotek). Liczby te pokazują potencjalną grupę osób, która będzie mogła skorzystać z Internetu, co zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu w gminie. Z każdego z punktu (4 świetlic i 2 bibliotek) przeszkolony będzie po jednym z zatrudnionych pracowników w zakresie użytkowania zestawów komputerowych i oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania Internetu (blokowanie stron o charakterze pornograficznym, stron promujących przemoc, itp.). Gmina ze swej strony prowadzić będzie kontrole zestawów komputerowych pod kontem legalności zainstalowanego oprogramowania.

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina MielnoUnia Europejska
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”